موسسه پراش

خدمت به جامعه دانشگاهی، آرمان ماست

Pubaccess

کتاب فروشی

موسسه پراش

P u b a c c e s s . i r

کتاب فروشی

The Art of JAMA: One Hundred Covers and Essays from the Journal of the American Medical Association

by M. Therese Southgate (Editor)

giftcard

مجموعه دو جلدی نفیس و بی نظیری از تصاویر روی جلد شماره های دسامبر 1974 تا پایان دسامبر 1990 مجله انجمن پزشکی آمریکا که برگرفته از یکصد اثر هنری زیبا و همراه با رساله ای در باره آفریننده اثر می باشد.

موسسه پراش

موسسه پراش سی ساله شد.

سی سال تلاش، نشیب و فراز، تلخ و شیرین بسیار آن را چون کوه مقاوم نمود. تمام توانش را برای مقابله با طوفان های سهمگین کاری و مالی بکار برد و از درهای بسته نهراسید.
اینک با افتخار سی سالگیش را با نگاهی مثبت به آینده ای پر ثمر پشت سر می گذارد و امیدوار است شکوفه های نهال امیدش به بار نشیند و درهای موفقیت یکی بعد از دیگری به روی آرمان هایش گشوده شوند.


موسسه پراش
شناسه ملی : 10100220785
کد اقتصادی: 7978-1938-4111
اقامتگاه قانونی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت شرقی، خیابان شهید حمید صدر، پلاک 10
کد پستی: 35911-15977
تلفن: 88922500
پست الکترونیک: marketing@pubaccess.ir