P u b a c c e s s . i r

سرمایه گذاری از شما، تبلیغ از ما


یکی از بهترین راه های معرفی تولیدات و خدمات شما، تبلیغ به شیوه ای مبتکرانه است.
ما می توانیم با سرمایه گذاری شما برای اشتراک نشریات آنلاین مورد علاقه یا در زمینه فعالیتتان اقدام کنیم و با قرار دادن نشریه بر روی سایت موسسه پراش یا سایت دانشگاه مورد نظر شما، امکان دسترسی رایگان مشتاقان علم و ادب، فعالان رشته فعالیت شما،یا مشتریان بالقوه تان را به آن فراهم کنیم.
دسترسی رایگان به این نشریات عامل مهم و موثری خواهد بود تا متخصصان، صاحب نظران، یا علاقمندان حیطه فعالیت شما بتوانند به طور ضمنی با خدمات یا تولیدات شما آشنا شوند.